Algemene voorwaarden

Contactgegevens:

Webdesign by Charlotte
Gentsestraat 66
2587HW
Den Haag, Nederland +31683516684

 1. Definities

Webdesign by Charlotte: de eenmanszaak van Charlotte toe Laer, statutair gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 73017469. Hierna genoemd Charlotte.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Charlotte een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Charlotte voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het voor bedrijven ontwerpen van een visuele identiteit door middel van logo’s, huisstijlen, visitekaartjes, grafisch designwerk, flyers en websites maar ook social media templates, brochures en e-books.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Charlotte en klant krachtens welke Charlotte de dienst zal uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.8. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Charlotte.

1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Charlotte worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.10. Website: https://www.webdesignbycharlotte.nl/.

 1. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Charlotte gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Charlotte dan wel akkoord via de e-mail verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Charlotte en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Charlotte zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

 1. Offertes en aanbiedingen

3.1. Offertes van Charlotte zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. Charlotte zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Charlotte met een vooraf geschat aantal uren/tarief.

3.3. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.

3.4. In de offerte wordt opgenomen hoeveel correcties de klant binnen de opdracht mag laten doorvoeren. In beginsel zijn 2 correctierondes in de prijs inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.

3.5. Afspraken over deadlines worden in overleg met de klant overeengekomen. Indien levering door Charlotte afhangt van feedback of input van de klant, is Charlotte nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Charlotte is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven. Indien de klant verzuimd binnen 14 dagen een reactie te geven op de toegestuurde concepten, is Charlotte gerechtigd de opdracht af te ronden en de werkzaamheden te factureren.

3.6. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Charlotte zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offerte, aanbod of welke overeenkomst dan ook, dan is Charlotte bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

3.7. Charlotte behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens Charlotte de opdracht zal gaan uitvoeren. In geval van de bouw van een website wordt drie maanden na de start van het traject de restantfactuur voor de overige 50% van de totale opdracht aan de klant toegestuurd.

3.8. Alle door Charlotte gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.9. Charlotte behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.10. Charlotte behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.11. Charlotte is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

 1. Overeenkomst en meerwerk

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Charlotte verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Charlotte binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4. Charlotte heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze in overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Charlotte zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Charlotte wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij bij ontbinding van de overeenkomst overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

4.7. Indien Charlotte, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Charlotte gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Charlotte in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Charlotte uitgevoerde werk te vergoeden.

4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van klant. Charlotte zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

 1. Rechten en verplichtingen voor Charlotte

5.1. Charlotte garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Charlotte spant zich in om de gegevens die Charlotte voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Charlotte met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Charlotte is gerechtigd om voor promotionele doeleinden de (bedrijfs-)gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van Charlotte en/of overige promotionele kanalen/uitingen van Charlotte.

5.5. Charlotte behoudt zich het recht voor om aan de klant niet-bewerkbare bestanden te leveren. De klant mag geen wijzigingen (laten) aanbrengen aan het design van de website, de prints, het logo en/of de huisstijl en andere grafische vormgevingen/uitingen zoals deze door Charlotte zijn opgeleverd, tenzij anders overeengekomen. Het is de klant wel toegestaan zelf afbeeldingen en teksten te wijzigen en/of blogartikelen op de website te plaatsen. Charlotte adviseert de klant slechts afbeeldingen van maximaal 250 kb te uploaden om de snelheid van de website te garanderen. Bij afbeeldingen met een groter formaat kan de snelheid niet gegarandeerd worden. Bij tekstuele aanpassingen, welke door de klant worden toegevoegd, aan de pagina kan de vormgeving niet gegarandeerd worden.

5.6. Modellen, kleuren, materialen, maten en afwerkingen gelden als indicatie. Afwijkingen daarin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

5.7. Charlotte is niet aansprakelijk voor het gebruik en de werking van de website wanneer er door de klant zelf of derden wijzigingen zijn aangebracht aan de website. Tevens geldt hetzelfde voor software, plugins, thema’s of WordPress applicaties die niet door Charlotte zijn gebruikt en/of geïnstalleerd.

 1. Rechten en verplichtingen voor klant

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Charlotte te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Charlotte onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Charlotte om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Charlotte zijn verstrekt, heeft Charlotte het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Charlotte steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.

6.5. Bij klachten over de door Charlotte geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Charlotte binnen 14 dagen na levering van de dienst en/of het product. De klant vrijwaart Charlotte één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Charlotte nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Charlotte niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

6.7. Wanneer Charlotte inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Charlotte is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de Klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is de eindverantwoordelijke voor de juistheid van de gegevens. Charlotte biedt het drukwerk bestand aan de klant aan ter controle. Na akkoord van de klant met betrekking tot het drukwerk, is Charlotte niet verantwoordelijk voor fouten en/of onjuistheden op het drukwerk.

6.9. Een voorbeeld via PDF via de e-mail en digitale voorbeelden zijn qua kleur soms niet gelijk aan het drukwerk.

6.10. De klant gaat ermee akkoord dat in de loop van tijd verkleuring van het papier en/of inkt op kan treden, dat binnen een drukgang kleurverschillen kunnen ontstaan en indien drukwerk handgemaakte illustraties bevatten, er minimaal verschil kan optreden in formaat en kleur daarvan.

 1. Levering en levertijd

7.1. De door Charlotte te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Charlotte opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.

7.2. Een door Charlotte vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Charlotte niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Charlotte, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Charlotte mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.5. Aan de leveringsplicht van Charlotte zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Charlotte geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

7.6. Leveringen worden niet uitgevoerd in het weekend en op officieel erkende feestdagen zoals aangegeven vakanties, nieuwjaarsdag, Pasen, Pinksteren, Hemelvaartsdag, goede vrijdag, Koningsdag en Kerst. Dagen waarop Charlotte niet uitlevert worden via social media en de e-mail aan de klant gemeld.

 1. Betaling

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Charlotte verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Charlotte biedt de mogelijkheid om facturen met een waarde van meer dan €500,- ex btw in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Bestellingen via de webshop worden direct online afgerekend.

8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Charlotte besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Charlotte besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft Charlotte voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Charlotte elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Charlotte zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.

8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Charlotte verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Charlotte kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Charlotte een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.10. Alle door Charlotte geleverde producten en diensten blijven eigendom van Charlotte totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Charlotte zijn voldaan.

 1. Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, huisstijlen, logo’s, visitekaartjes, grafisch designwerk, flyers en websites maar ook social media templates, brochures en e-books alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Charlotte tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Charlotte geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website van de klant, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn, na oplevering van de website,  het eigendom van de klant en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Charlotte.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Charlotte ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn, na oplevering van de website,  het eigendom van de klant.

9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Charlotte geleverde diensten blijven eigendom van de klant.

9.6. Charlotte is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Charlotte plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Charlotte vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.8. Bij inbreuk heeft Charlotte recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

 1. Aansprakelijkheid

10.1. Iedere overeenkomst tussen Charlotte en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Charlotte kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. Indien Charlotte onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €500,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Charlotte uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Charlotte dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:

de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Charlotte aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Charlotte toegerekend kunnen worden:

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.4. Charlotte sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Charlotte geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Charlotte.

10.5. Charlotte is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.6. Klant vrijwaart Charlotte voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde producten en diensten van Charlotte.

10.7. Charlotte is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie (zoals teksten en/of afbeeldingen) tot zich heeft genomen/gekregen.

 1. Onderbreking van de diensten en overmacht

11.1. Charlotte is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Charlotte is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Charlotte weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Charlotte kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Charlotte een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Charlotte onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Charlotte, transportmoeilijkheden, brand, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij Charlotte, wanprestatie door leveranciers van Charlotte waardoor Charlotte haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Charlotte of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Charlotte ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Charlotte in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

 1. Duur overeenkomst en beëindiging

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel klant als Charlotte, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.2 kan Charlotte de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Charlotte voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Charlotte;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

12.5. Charlotte zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.6. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Charlotte vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.7. Charlotte behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Charlotte overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

 1. Conformiteit

13.1. Charlotte zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Charlotte in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Charlotte worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Charlotte aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Charlotte.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Charlotte te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Charlotte, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

 1. Overige bepalingen en toepasselijk recht

14.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Charlotte en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

14.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Charlotte alleen bindend indien en voor zover deze door Charlotte uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

14.3. Indien Charlotte op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

14.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

14.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Charlotte hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

14.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Charlotte partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

14.7. De klant en Charlotte zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

14.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Charlotte en de klant tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.

 

Contactgegevens:

Webdesign by Charlotte
Gentsestraat 66
2587HW
Den Haag, Nederland +31683516684

 1. Definities

1.1. Webdesign by Charlotte: de eenmanszaak Webdesign by Charlotte, statutair gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 73017469.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Webdesign by Charlotte een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Webdesign by Charlotte voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het voor bedrijven ontwerpen van een visuele identiteit door middel van logo’s, huisstijlen, visitekaartjes, grafisch designwerk, flyers en websites maar ook social media templates, brochures en e-books.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Webdesign by Charlotte en klant krachtens welke Webdesign by Charlotte de dienst zal uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.8. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Webdesign by Charlotte.

1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Webdesign by Charlotte worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.10. Website: https://www.webdesignbycharlotte.nl/.

 1. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Webdesign by Charlotte gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Webdesign by Charlotte dan wel akkoord via de e-mail verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Webdesign by Charlotte en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Webdesign by Charlotte zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

 1. Offertes en aanbiedingen

3.1. Offertes van Webdesign by Charlotte zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. Webdesign by Charlotte zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Webdesign by Charlotte met een vooraf geschat aantal uren/tarief.

3.3. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.

3.4. In de offerte wordt opgenomen hoeveel correcties de klant binnen de opdracht mag laten doorvoeren. In beginsel zijn 2 correctierondes in de prijs inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.

3.5. Afspraken over deadlines worden in overleg met de klant overeengekomen. Indien levering door Webdesign by Charlotte afhangt van feedback of input van de klant, is Webdesign by Charlotte nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Webdesign by Charlotte is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven. Indien de klant verzuimd binnen 14 dagen een reactie te geven op de toegestuurde concepten, is Webdesign by Charlotte gerechtigd de opdracht af te ronden en de werkzaamheden te factureren.

3.6. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Webdesign by Charlotte zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offerte, aanbod of welke overeenkomst dan ook, dan is Webdesign by Charlotte bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

3.7. Webdesign by Charlotte behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens Webdesign by Charlotte de opdracht zal gaan uitvoeren. In geval van de bouw van een website wordt drie maanden na de start van het traject de restantfactuur voor de overige 50% van de totale opdracht aan de klant toegestuurd.

3.8. Alle door Webdesign by Charlotte gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.9. Webdesign by Charlotte behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.10. Webdesign by Charlotte behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.11. Webdesign by Charlotte is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

 1. Overeenkomst en meerwerk

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Webdesign by Charlotte verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Webdesign by Charlotte binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4. Webdesign by Charlotte heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze in overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Webdesign by Charlotte zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Webdesign by Charlotte wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij bij ontbinding van de overeenkomst overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

4.7. Indien Webdesign by Charlotte, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Webdesign by Charlotte gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Webdesign by Charlotte in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Webdesign by Charlotte uitgevoerde werk te vergoeden.

4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van klant. Webdesign by Charlotte zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

 1. Rechten en verplichtingen voor Webdesign by Charlotte

5.1. Webdesign by Charlotte garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Webdesign by Charlotte spant zich in om de gegevens die Webdesign by Charlotte voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Webdesign by Charlotte met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Webdesign by Charlotte is gerechtigd om voor promotionele doeleinden de (bedrijfs-)gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van Webdesign by Charlotte en/of overige promotionele kanalen/uitingen van Webdesign by Charlotte.

5.5. Webdesign by Charlotte behoudt zich het recht voor om aan de klant niet-bewerkbare bestanden te leveren. De klant mag geen wijzigingen (laten) aanbrengen aan het design van de website, de prints, het logo en/of de huisstijl en andere grafische vormgevingen/uitingen zoals deze door Webdesign by Charlotte zijn opgeleverd, tenzij anders overeengekomen. Het is de klant wel toegestaan zelf afbeeldingen en teksten te wijzigen en/of blogartikelen op de website te plaatsen. Webdesign by Charlotte adviseert de klant slechts afbeeldingen van maximaal 250 kb te uploaden om de snelheid van de website te garanderen. Bij afbeeldingen met een groter formaat kan de snelheid niet gegarandeerd worden. Bij tekstuele aanpassingen, welke door de klant worden toegevoegd, aan de pagina kan de vormgeving niet gegarandeerd worden.

5.6. Modellen, kleuren, materialen, maten en afwerkingen gelden als indicatie. Afwijkingen daarin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

5.7. Webdesign by Charlotte is niet aansprakelijk voor het gebruik en de werking van de website wanneer er door de klant zelf of derden wijzigingen zijn aangebracht aan de website. Tevens geldt hetzelfde voor software, plugins, thema’s of WordPress applicaties die niet door Webdesign by Charlotte zijn gebruikt en/of geïnstalleerd.

 1. Rechten en verplichtingen voor klant

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Webdesign by Charlotte te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Webdesign by Charlotte onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Webdesign by Charlotte om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Webdesign by Charlotte zijn verstrekt, heeft Webdesign by Charlotte het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Webdesign by Charlotte steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.

6.5. Bij klachten over de door Webdesign by Charlotte geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Webdesign by Charlotte binnen 14 dagen na levering van de dienst en/of het product. De klant vrijwaart Webdesign by Charlotte één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Webdesign by Charlotte nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Webdesign by Charlotte niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

6.7. Wanneer Webdesign by Charlotte inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Webdesign by Charlotte is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de Klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is de eindverantwoordelijke voor de juistheid van de gegevens. Webdesign by Charlotte biedt het drukwerk bestand aan de klant aan ter controle. Na akkoord van de klant met betrekking tot het drukwerk, is Webdesign by Charlotte niet verantwoordelijk voor fouten en/of onjuistheden op het drukwerk.

6.9. Een voorbeeld via PDF via de e-mail en digitale voorbeelden zijn qua kleur soms niet gelijk aan het drukwerk.

6.10. De klant gaat ermee akkoord dat in de loop van tijd verkleuring van het papier en/of inkt op kan treden, dat binnen een drukgang kleurverschillen kunnen ontstaan en indien drukwerk handgemaakte illustraties bevatten, er minimaal verschil kan optreden in formaat en kleur daarvan.

 1. Levering en levertijd

7.1. De door Webdesign by Charlotte te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Webdesign by Charlotte opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.

7.2. Een door Webdesign by Charlotte vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Webdesign by Charlotte niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Webdesign by Charlotte, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Webdesign by Charlotte mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.5. Aan de leveringsplicht van Webdesign by Charlotte zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Webdesign by Charlotte geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

7.6. Leveringen worden niet uitgevoerd in het weekend en op officieel erkende feestdagen zoals aangegeven vakanties, nieuwjaarsdag, Pasen, Pinksteren, Hemelvaartsdag, goede vrijdag, Koningsdag en Kerst. Dagen waarop Webdesign by Charlotte niet uitlevert worden via social media en de e-mail aan de klant gemeld.

 1. Betaling

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Webdesign by Charlotte verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Webdesign by Charlotte biedt de mogelijkheid om facturen met een waarde van meer dan €500,- ex btw in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Bestellingen via de webshop worden direct online afgerekend.

8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Webdesign by Charlotte besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Webdesign by Charlotte besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft Webdesign by Charlotte voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Webdesign by Charlotte elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Webdesign by Charlotte zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.

8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Webdesign by Charlotte verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Webdesign by Charlotte kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Webdesign by Charlotte een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.10. Alle door Webdesign by Charlotte geleverde producten en diensten blijven eigendom van Webdesign by Charlotte totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Webdesign by Charlotte zijn voldaan.

 1. Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, huisstijlen, logo’s, visitekaartjes, grafisch designwerk, flyers en websites maar ook social media templates, brochures en e-books alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Webdesign by Charlotte tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

9.2. De door Webdesign by Charlotte geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website van Webdesign by Charlotte, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Webdesign by Charlotte en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Webdesign by Charlotte.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Webdesign by Charlotte ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Webdesign by Charlotte, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Webdesign by Charlotte geleverde diensten blijven eigendom van de klant.

9.6. Webdesign by Charlotte is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Webdesign by Charlotte plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Webdesign by Charlotte vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.8. Bij inbreuk heeft Webdesign by Charlotte recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

 1. Aansprakelijkheid

10.1. Iedere overeenkomst tussen Webdesign by Charlotte en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Webdesign by Charlotte kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. Indien Webdesign by Charlotte onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €500,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Webdesign by Charlotte uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Webdesign by Charlotte dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:

de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Webdesign by Charlotte aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Webdesign by Charlotte toegerekend kunnen worden:

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.4. Webdesign by Charlotte sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Webdesign by Charlotte geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Webdesign by Charlotte.

10.5. Webdesign by Charlotte is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.6. Klant vrijwaart Webdesign by Charlotte voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde producten en diensten van Webdesign by Charlotte.

10.7. Webdesign by Charlotte is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie (zoals teksten en/of afbeeldingen) tot zich heeft genomen/gekregen.

 1. Onderbreking van de diensten en overmacht

11.1. Webdesign by Charlotte is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Webdesign by Charlotte is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Webdesign by Charlotte weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Webdesign by Charlotte kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Webdesign by Charlotte een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Webdesign by Charlotte onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Webdesign by Charlotte, transportmoeilijkheden, brand, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij Webdesign by Charlotte, wanprestatie door leveranciers van Webdesign by Charlotte waardoor Webdesign by Charlotte haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Webdesign by Charlotte of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Webdesign by Charlotte ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Webdesign by Charlotte in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

 1. Duur overeenkomst en beëindiging

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel klant als Webdesign by Charlotte, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.2 kan Webdesign by Charlotte de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Webdesign by Charlotte voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Webdesign by Charlotte;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

12.5. Webdesign by Charlotte zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.6. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Webdesign by Charlotte vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.7. Webdesign by Charlotte behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Webdesign by Charlotte overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

 1. Conformiteit

13.1. Webdesign by Charlotte zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Webdesign by Charlotte in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Webdesign by Charlotte worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Webdesign by Charlotte aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Webdesign by Charlotte.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Webdesign by Charlotte te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Webdesign by Charlotte, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

 1. Overige bepalingen en toepasselijk recht

14.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Webdesign by Charlotte en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

14.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Webdesign by Charlotte alleen bindend indien en voor zover deze door Webdesign by Charlotte uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

14.3. Indien Webdesign by Charlotte op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

14.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

14.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Webdesign by Charlotte hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

14.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Webdesign by Charlotte partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

14.7. De klant en Webdesign by Charlotte zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

14.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Webdesign by Charlotte en de klant tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.

Wil je contact opnemen?

Mail mij gerust of vul het volgende formulier in!

Naam *
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Bericht
Dit is een verplicht veld